Werkwijze fonds

LUMC Donation Investment Fund 

Het LUMC Donation Investment Fund I is onderdeel van de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation en kent twee fases:

Fase 1: Donatiefase

In fase 1 biedt het fonds financiële steun aan individuele onderzoekers binnen het LUMC om hun ideeën voor nieuw onderzoek te kunnen realiseren. Deze steun wordt gefinancierd uit donaties aan het fonds. Bij al deze onderzoeksprojecten is de kans groot dat tijdens de uitvoering ervan de onderzoekers nieuwe uitvindingen zullen doen. Uitvindingen die kunnen leiden tot bijvoorbeeld nieuwe behandelmethoden waarop het LUMC eventuele intellectuele eigendomsrechten kan claimen.

Fase 2: Investerings­­­fase

In fase 2 worden de resultaten van een geschikt onderzoeksproject uit fase 1 uitgewerkt. Doel is om een nieuw product of therapie op de markt te brengen dat de zorg ten goede komt. Dit gebeurt via een commercieel-gedreven ontwikkelplan dat vorm krijgt in een samenwerking met een bestaand bedrijf of binnen een nieuw op te richten vennootschap. De financiering van deze fase geschiedt niet vanuit het LUMC Donation Investment Fund. Donateurs van fase 1 krijgen de uitnodiging om tegen aandelen te investeren in dit nieuw op te richten bedrijf ofwel spin-off. Het LUMC zal de beschikbare know-how en eventuele intellectuele eigendomsrechten aan het bedrijf licentiëren en hiermee zelf ook een aandelenpositie kunnen innemen.

Fiscaal aftrekbaar

De Bontius Stichting | LUMC Research Foundation heeft een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De donaties aan het fonds zijn aftrekbaar voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Hoe werkt het?

In fase 1 doen donateurs vijf jaar lang een minimale donatie van € 20.000 per jaar. De donateur weet precies aan welke projecten hij of zij geeft: het Romeinse cijfer van het fonds waarin de projecten zijn ondergebracht maakt dit duidelijk. Voor het LUMC Donation Investment Fund I zijn vier projecten geselecteerd. Elke donatie voor Fund I wordt verdeeld over deze vier projecten. Dit vergroot voor iedere donateur de kans dat een project fase 2 bereikt. Mocht het totaal aan donaties onvoldoende zijn om alle projecten te kunnen laten starten, dan beslist het bestuur van de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation welke projecten financiële steun zullen krijgen. Mocht het fonds minder geld uitgeven dan was voorzien, dan wordt het meerdere ingezet voor nieuwe onderzoeksprojecten.

Investeringen

Als de onderzoeksprojecten die u financiert met uw donaties een goed resultaat opleveren, kan er in fase 2 een businesscase worden uitgewerkt. Het LUMC zal de belangrijkste aannames daarin waar mogelijk verifiëren. De volgende stap is het onderzoeken wat de beste manier is om de resultaten naar de patiënt te brengen. Ofwel via een samenwerking met een bestaand bedrijf ofwel door het aantrekken van een ervaren ’biotech’-ondernemer om van de businesscase een businessplan te maken. Hij functioneert als founder van een nieuw op te richten bedrijf.


Donateurs krijgen de mogelijkheid om te investeren in het nieuw op te richten bedrijf. De founder presenteert het businessplan dan ook aan zowel de donateurs als de professionele ’life science’-investeerders.

Disclaimer

Investeringen in deze sector brengen een zeer hoog risico met zich mee. Professionele investeerders die bekend zijn met de markt bouwen een gespreide portefeuille van deelnemingen op. Slechts 10-20% van deze deelnemingen levert doorgaans rendement op.


Op veel investeringen in deze sector wordt dan ook flink afgeschreven en de kans dat u uw investering geheel kwijt zult raken is dan ook beslist aanwezig. Noch het LUMC noch de Bontius Stichting| LUMC Research Foundation kan garanderen dat de investeringen die u doet in spin-offs die uit dit initiatief voortkomen, rendabel zullen zijn of ook maar hun inleg zullen opbrengen.

Regels

Om het aantal aandeelhouders in een spin-off hanteerbaar te houden, gelden de volgende regels:


  • Minimale investering van 2% van het benodigde werkkapitaal.

  • Indien een aandeleninvestering minder dan 10% van het benodigde werkkapitaal verschaft, verhuizen de betreffende aandelen naar een Stichting Administratie

  • Kantoor (STAK). Die geeft aan de houder certificaten van aandelen uit; de directie van STAK oefent het stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van de nieuwe vennootschap.

  • Donateurs mogen gezamenlijk - in principe - maximaal 49% van het benodigde aandelenkapitaal bijeen brengen. Bij een intekening die het beschikbare aantal aandelen overtreft worden de aandelen verdeeld pro rato de hoogte van de eerder gedane donaties.

‘Het is fascinerend te zien hoe wetenschappelijk onderzoek onder leiding van deskundige en zeer betrokken onderzoekers kan leiden tot nieuwe inzichten, behandelingen en medische producten. Het LUMC Donation Investment Fund biedt een beperkt aantal donateurs de mogelijkheid van dichtbij betrokken te worden bij een aantal prachtige onderzoeksprojecten van het LUMC.

Het kunnen helpen met de financiering en op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de projecten is uniek. Binnen een aantal jaar gaan we de resultaten zien en indien succesvol, hebben de donateurs de optie financieel betrokken te blijven. Het is een eer voor mij dit project te mogen begeleiden.’

Stephan Nanninga
Initiator van het AVL Donation Investment Fund

Governance

Bontius Stichting | LUMC Research Foundation

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is (aanvullende) financiering noodzakelijk. Hiervoor is de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation opgericht. Alle middelen die door de stichting worden geworven, zijn bestemd voor onderzoeksactiviteiten van het LUMC.


Het bestuur van de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation bestaat uit 6 leden en komt vier keer per jaar bijeen.


De Bontius Stichting | LUMC Research Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling en is tevens erkend door toezichthouder CBF.


Uitgebreidere informatie, beleidsplan en jaarrekeningen kunt u opvragen via Juliette Kops of inzien via www.bontiusstichting.nl.

Exclusieve ontmoetingen voor donateurs

De Bontius Stichting LUMC | Research Foundation houdt haar donateurs graag persoonlijk op de hoogte van de voortgang van de verschillende onderzoeksprojecten. Daarom nodigt zij u ieder jaar uit voor een inhoudelijke update en een ontmoeting met de betrokken onderzoekers. Dit zijn exclusieve meetings, waarin u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Daarnaast ontvangt u ieder jaar een schriftelijke rapportage over de voortgang van de projecten waaraan u heeft gedoneerd.


De Bontius Stichting | LUMC Research Foundation waaronder het LUMC Donation Investment Fund I zal opereren, financiert wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt in het LUMC. Investeringen in nieuwe bedrijven die worden opgezet om resultaten uit de door de Bontius Stichting gefinancierde projecten te vertalen in een product, worden buiten de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation om gedaan en staan daarom niet onder toezicht van de stichting. 100% van uw donatie komt ten goede aan de vier projecten.

Adviescommissie

Tom Huizinga, bestuurslid Bontius Stichting

Stephan Nanninga, ambassadeur LUMC Donation Investment Fund

Andel van der Mey, ambassadeur LUMC Donation Investment Fund

Diederik Engbersen, directeur LURIS


De taken van de adviescommissie zijn:

  • Advies uit brengen aan het bestuur van de Bontius Stichting over de voortgang van zowel de donaties als van het onderzoek.
  • Advies uit brengen aan het bestuur van de Bontius Stichting over het selecteren van projecten voor toekomstige LUMC Donation Investment Funds en welke projecten doorgang moeten vinden als er minder donaties binnen zijn gekomen.
  • Het voorbereiden van stukken voor het bestuur van de Bontius Stichting.

‘Meer dan 30 jaar ben ik als medisch specialist verbonden geweest aan het LUMC en heb van dichtbij kunnen zien hoe de medische zorg zich continue verbetert. Hoe mooi is het om nu aan de andere kant te staan om dit unieke fonds tot een succes te maken met als doel de voortgang van wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en te stimuleren.’

Andel van der Mey

Medisch specialist in het LUMC

Ted Trip

Senior Private Banker

‘Na meer dan 37 jaar werkzaam te zijn geweest bij ABNAMRO Bank waarvan de laatste 20 jaar bij ABNAMROMeesPierson heb ik tijd beschikbaar gekregen voor andere zaken. Met mijn bancaire ervaring o.a. op het terrein van goede doelen en mijn uitgebreide netwerk wil ik heel graag een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de door het LUMC geformuleerde wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Met veel plezier zet ik me daarom in voor het LUMC Donation Investment Fund. Ik zie het als een voorrecht om te mogen participeren.’

 Contact